عمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:

       رئیس دانشگاه مسئول نظارت بر اجرای کلیه آیین نامه ها و مقررات و برنامه های آموزشی و پژوهشی مصوب که از وظایف هر یک از معاونان است، می باشد.
  1. اداره کلیه امور دانشگاه
  2. اجرای مصوبات و ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیات امنا و هیات موسس
  3. پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو برای هر سال و دوره تحصیلی
  4. پیشنهاد نمودار سازمانی و تشکیلات دانشگاه
  5. تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه سالیانه
  6. نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اداری و مالی و معاملاتی، توسعه ای و استخدامی دانشگاه
  7. پیشنهاد طرح ها و برنامه های آموزشی، پژوهشی و اجرایی
  8. استخدام، انتصاب و عزل کارکنان آموزشی و غیر آموزشی دانشگاه
  9. ارسال گزارش سالیانه عملکرد ( فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی و …) دانشگاه