معاونت پژوهش و فناوری

وظایف و اختیارات معاونت پژوهشی و فناوری:

 1. انجام کلیه امور پژوهشی و فناوری دانشگاه.
 2. برنامه ریزی در امور پژوهشی و فناوری و نظارت بر پایگاه اطلاع رسانی و شبکه اینترنت دانشگاه.
 3. انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهشی.
 4. انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه.
 5. تماس با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی.
 6. اداره امور واحدهای پژوهشی تابعه و وابسته دانشگاه.
 7. همکاری با مدیریت حوزه ریاست و همکاریهای علمی و بین الملل دانشگاه در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها
 8. و کنفرانسهای علمی و اجرای کلیه امور قرار دادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر موسسات.
 9. همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای موسسات غیر دانشگاهی.
 10. نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشگاه ، کتابخانه ها و بانکهای اطلاعاتی.
 11. برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیئت علمی از فرصت مطالعاتی داخل وخارج برابر ضوابط مصوب.
 12. تهیه برنامه های پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویتهای پژوهشی در قالب برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای طرح در شورای
 13. پژوهشی دانشگاه.
 14. بررسی و ارزیابی فعالیتهای دانشگاه در چارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیات رئیسه.
 15. نظارت بر تهیه و تدوین اساسنامه ها و آیین نامه های مراکز تحقیقاتی تابعه و وابسته دانشگاه.

انجام سایر امور محوله از طرف ریاست دانشگاه.