معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار

معاونت فرهنگیمرکز مقاومت بسیجحواشی ۲۴ آذراعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارپیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهارمعاونت پژوهش و فناوریمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:اخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارمعاونت اداری مالیخانهحوزه ریاست و روابط عمومیاداره فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر بخونید …

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهار

دانشجویان گرامی به صفحه اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهار خوش آمدید امیدواریم مطالب مفیدی در رسته آی-تی برای علاقمندان به این رشته قرار بدهیم و تنها به معرفی کارهای این واحد اکتفا نکنیم و سنت شکنی کنیم و پا فراتر از معرفی واحد گذاشته و مطالب آموزنده نیز به این صفحه اضافه کنیم بیشتر بخونید …

حواشی ۲۴ آذر

پیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهارمعاونت اداری مالیمرکز مقاومت بسیجحوزه ریاست و روابط عمومیخانهاعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعاونت پژوهش و فناوریریاست دانشگاهعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارحواشی ۲۴ آذراداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهاراخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارآزمون زبان بیشتر بخونید …

معاونت اداری مالی

رئوس عملکرد حوزه اداری واحد بین الملل چابهار بهمن ماه ۱۳۹۵ تا شهریورماه ۱۳۹۶ مرکز مقاومت بسیجریاست دانشگاهمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارخانهحواشی ۲۴ آذربازدید از غرفه های پژوهشیمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهاراخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:معاونت اداری مالیحوزه ریاست و روابط عمومیآزمون زبان های خارجیمعاونت پژوهش بیشتر بخونید …

اخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهار

معاونت اداری مالیاخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارپیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهارحوزه ریاست و روابط عمومیمعاونت پژوهش و فناوریریاست دانشگاهاداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعاونت فرهنگیحواشی ۲۴ آذرعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:مرکز مقاومت بسیجخانهاعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین بیشتر بخونید …

ریاست دانشگاه

COMIN SOON… بزودی….. پیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهارمعاونت فرهنگیخانهمعاونت پژوهش و فناوریاخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:معرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارحوزه ریاست و روابط عمومیریاست دانشگاهحواشی ۲۴ آذربازدید از غرفه های پژوهشیمعاونت اداری مالیاعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهاراداره فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر بخونید …

حوزه ریاست و روابط عمومی

گزارش عملکرد حوزه ریاست.. پر واضح است که گزارش جامعی از ۱۴ سال فعالیت دانشگاه را در مستندی مختصر نمی توان ارائه نمود. اما در هر حال سعی شده است در این مختصر،بر بخشی از این فعالیت ها برای مخاطبانی که خود از اعضای دانشگاهیان هستند مروری گذرا نمود. شاید مهمترین اقدام در این ۱۴ سال تلاشی مجدانه جهت استقرار بیشتر بخونید …

معاونت پژوهش و فناوری

وظایف و اختیارات معاونت پژوهشی و فناوری: انجام کلیه امور پژوهشی و فناوری دانشگاه. برنامه ریزی در امور پژوهشی و فناوری و نظارت بر پایگاه اطلاع رسانی و شبکه اینترنت دانشگاه. انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهشی. انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه. تماس با موسسات داخلی بیشتر بخونید …

مرکز مقاومت بسیج

COMIN SOON… بزودی….. حوزه ریاست و روابط عمومیمعاونت اداری مالیمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهاراخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارریاست دانشگاهبازدید از غرفه های پژوهشیمعاونت پژوهش و فناوریمعاونت فرهنگیعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:آزمون زبان های خارجیخانهاداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمرکز مقاومت بسیجاعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین بیشتر بخونید …

معاونت فرهنگی

سایت های مربوط به دفتر فرهنگ: www.114313.com سایت اصلی www.114313.ir سایت آموزشی اهداف و برنامه ها ۱. برنامه ریزی ونظارت انطباق کلیه امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با اصول وسیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۲. سیاست گذاری و برنامه ریزی با هدف توسعه فرهنگی در دانشگاه ،مشارکت فعالانه دانشگاهیان (کارکنان و اساتید و دانشجویان ) ۳. اعتلای فرهنگ اسلامی بیشتر بخونید …