بازدید از غرفه های پژوهشی

اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعاونت فرهنگیحوزه ریاست و روابط عمومیپیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهاراخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارمعاونت اداری مالیمعاونت پژوهش و فناوریآزمون زبان های خارجیاداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:حواشی بیشتر بخونید …