بازدید از غرفه های پژوهشی

معاونت اداری مالیمعاونت پژوهش و فناوریخانهمعاونت فرهنگیعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:مرکز مقاومت بسیجحوزه ریاست و روابط عمومیپیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهاراخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارآزمون زبان های خارجیبازدید از غرفه های پژوهشیریاست دانشگاهاعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارحواشی ۲۴ آذرمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی بیشتر بخونید …

معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار

معرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعاونت فرهنگیریاست دانشگاهمعاونت اداری مالیاداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهاراعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارپیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهاراخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارحوزه ریاست و روابط عمومیخانهعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:معاونت پژوهش و فناوریحواشی ۲۴ آذربازدید بیشتر بخونید …

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهار

دانشجویان گرامی به صفحه اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهار خوش آمدید امیدواریم مطالب مفیدی در رسته آی-تی برای علاقمندان به این رشته قرار بدهیم و تنها به معرفی کارهای این واحد اکتفا نکنیم و سنت شکنی کنیم و پا فراتر از معرفی واحد گذاشته و مطالب آموزنده نیز به این صفحه اضافه کنیم بیشتر بخونید …

حواشی ۲۴ آذر

پیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهارخانهاخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارمعاونت پژوهش و فناوریمعاونت فرهنگیریاست دانشگاهآزمون زبان های خارجیعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:مرکز مقاومت بسیجبازدید از غرفه های پژوهشیاداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهاراعضای هیئت علمی بیشتر بخونید …

معاونت اداری مالی

رئوس عملکرد حوزه اداری واحد بین الملل چابهار بهمن ماه ۱۳۹۵ تا شهریورماه ۱۳۹۶ اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهاراخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارمعاونت اداری مالیمرکز مقاومت بسیجریاست دانشگاهبازدید از غرفه های پژوهشیاداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارپیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهارخانهآزمون زبان های خارجیمعاونت آموزشی بیشتر بخونید …

اخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهار

بازدید از غرفه های پژوهشیآزمون زبان های خارجیاخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارخانهعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعاونت فرهنگیریاست دانشگاهپیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهاراداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعاونت پژوهش و فناوریحوزه ریاست بیشتر بخونید …

ریاست دانشگاه

COMIN SOON… بزودی….. معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارخانهعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:آزمون زبان های خارجیمعاونت پژوهش و فناوریاخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارمرکز مقاومت بسیجریاست دانشگاهحواشی ۲۴ آذراداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعاونت فرهنگیحوزه ریاست و روابط عمومیمعاونت اداری مالیپیام خوش بیشتر بخونید …

حوزه ریاست و روابط عمومی

گزارش عملکرد حوزه ریاست.. پر واضح است که گزارش جامعی از ۱۴ سال فعالیت دانشگاه را در مستندی مختصر نمی توان ارائه نمود. اما در هر حال سعی شده است در این مختصر،بر بخشی از این فعالیت ها برای مخاطبانی که خود از اعضای دانشگاهیان هستند مروری گذرا نمود. شاید مهمترین اقدام در این ۱۴ سال تلاشی مجدانه جهت استقرار بیشتر بخونید …

معاونت پژوهش و فناوری

وظایف و اختیارات معاونت پژوهشی و فناوری: انجام کلیه امور پژوهشی و فناوری دانشگاه. برنامه ریزی در امور پژوهشی و فناوری و نظارت بر پایگاه اطلاع رسانی و شبکه اینترنت دانشگاه. انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهشی. انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه. تماس با موسسات داخلی بیشتر بخونید …

مرکز مقاومت بسیج

COMIN SOON… بزودی….. بازدید از غرفه های پژوهشیخانهعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:حوزه ریاست و روابط عمومیمعاونت اداری مالیمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهاراخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارپیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهارآزمون زبان های خارجیمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمرکز مقاومت بسیجریاست دانشگاهاعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل بیشتر بخونید …