بازدید از غرفه های پژوهشی

معاونت اداری مالیآزمون زبان های خارجیمرکز مقاومت بسیجخانهحواشی ۲۴ آذرمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارریاست دانشگاهعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:اخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهاراعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارپیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهاربازدید از غرفه های پژوهشیاداره فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر بخونید …

اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهار

دانشجویان گرامی به صفحه اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهار خوش آمدید امیدواریم مطالب مفیدی در رسته آی-تی برای علاقمندان به این رشته قرار بدهیم و تنها به معرفی کارهای این واحد اکتفا نکنیم و سنت شکنی کنیم و پا فراتر از معرفی واحد گذاشته و مطالب آموزنده نیز به این صفحه اضافه کنیم بیشتر بخونید …

حواشی ۲۴ آذر

اخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارحوزه ریاست و روابط عمومیبازدید از غرفه های پژوهشیحواشی ۲۴ آذراداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارریاست دانشگاهخانهمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعاونت پژوهش و فناوریمعاونت اداری مالیعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمرکز مقاومت بسیجپیام خوش بیشتر بخونید …

معاونت اداری مالی

رئوس عملکرد حوزه اداری واحد بین الملل چابهار بهمن ماه ۱۳۹۵ تا شهریورماه ۱۳۹۶ معرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارآزمون زبان های خارجیپیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهارحوزه ریاست و روابط عمومیحواشی ۲۴ آذربازدید از غرفه های پژوهشیمعاونت اداری مالیاعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهاراداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی بیشتر بخونید …

معاونت فرهنگی

سایت های مربوط به دفتر فرهنگ: www.114313.com سایت اصلی www.114313.ir سایت آموزشی اهداف و برنامه ها ۱. برنامه ریزی ونظارت انطباق کلیه امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی با اصول وسیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۲. سیاست گذاری و برنامه ریزی با هدف توسعه فرهنگی در دانشگاه ،مشارکت فعالانه دانشگاهیان (کارکنان و اساتید و دانشجویان ) ۳. اعتلای فرهنگ اسلامی بیشتر بخونید …