معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار

عمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:خانهآزمون زبان های خارجیمعاونت اداری مالیحوزه ریاست و روابط عمومیبازدید از غرفه های پژوهشیمرکز مقاومت بسیجمعاونت پژوهش و فناوریاخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارحواشی ۲۴ آذرمعاونت فرهنگیریاست دانشگاهاعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهاراداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارپیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد بیشتر بخونید …

ریاست دانشگاه

COMIN SOON… بزودی….. اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعاونت اداری مالیریاست دانشگاهخانهاداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهاراخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارمعاونت پژوهش و فناوریمعاونت فرهنگیآزمون زبان های خارجیپیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهارمرکز بیشتر بخونید …

حوزه ریاست و روابط عمومی

گزارش عملکرد حوزه ریاست.. پر واضح است که گزارش جامعی از ۱۴ سال فعالیت دانشگاه را در مستندی مختصر نمی توان ارائه نمود. اما در هر حال سعی شده است در این مختصر،بر بخشی از این فعالیت ها برای مخاطبانی که خود از اعضای دانشگاهیان هستند مروری گذرا نمود. شاید مهمترین اقدام در این ۱۴ سال تلاشی مجدانه جهت استقرار بیشتر بخونید …

معاونت پژوهش و فناوری

وظایف و اختیارات معاونت پژوهشی و فناوری: انجام کلیه امور پژوهشی و فناوری دانشگاه. برنامه ریزی در امور پژوهشی و فناوری و نظارت بر پایگاه اطلاع رسانی و شبکه اینترنت دانشگاه. انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهشی. انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه. تماس با موسسات داخلی بیشتر بخونید …

مرکز مقاومت بسیج

COMIN SOON… بزودی….. حوزه ریاست و روابط عمومیحواشی ۲۴ آذرپیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهارعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:اخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارآزمون زبان های خارجیاداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارریاست دانشگاهمرکز مقاومت بسیجمعاونت فرهنگیخانهبازدید از غرفه های پژوهشیمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعاونت آموزشی دانشگاه بیشتر بخونید …

آزمون زبان های خارجی

COMIN SOON… بزودی….. حواشی ۲۴ آذراعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعاونت اداری مالیمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارمعاونت فرهنگیمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهاربازدید از غرفه های پژوهشیاخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارآزمون زبان های خارجیخانهمرکز مقاومت بسیجریاست دانشگاهحوزه ریاست و روابط عمومیپیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهاراداره فناوری اطلاعات بیشتر بخونید …