معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار

معاونت فرهنگیمرکز مقاومت بسیجحوزه ریاست و روابط عمومیعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:معرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارحواشی ۲۴ آذرمعاونت پژوهش و فناوریاداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهاراعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارخانهپیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهاربازدید از بیشتر بخونید …

ریاست دانشگاه

COMIN SOON… بزودی….. پیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهارمعاونت پژوهش و فناوریمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارمرکز مقاومت بسیجمعاونت اداری مالیبازدید از غرفه های پژوهشیحواشی ۲۴ آذرمعاونت فرهنگیاعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارآزمون زبان های خارجیعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:ریاست دانشگاهحوزه ریاست و روابط بیشتر بخونید …

حوزه ریاست و روابط عمومی

گزارش عملکرد حوزه ریاست.. پر واضح است که گزارش جامعی از ۱۴ سال فعالیت دانشگاه را در مستندی مختصر نمی توان ارائه نمود. اما در هر حال سعی شده است در این مختصر،بر بخشی از این فعالیت ها برای مخاطبانی که خود از اعضای دانشگاهیان هستند مروری گذرا نمود. شاید مهمترین اقدام در این ۱۴ سال تلاشی مجدانه جهت استقرار بیشتر بخونید …

معاونت پژوهش و فناوری

وظایف و اختیارات معاونت پژوهشی و فناوری: انجام کلیه امور پژوهشی و فناوری دانشگاه. برنامه ریزی در امور پژوهشی و فناوری و نظارت بر پایگاه اطلاع رسانی و شبکه اینترنت دانشگاه. انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهشی. انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه. تماس با موسسات داخلی بیشتر بخونید …

مرکز مقاومت بسیج

COMIN SOON… بزودی….. عمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:معاونت پژوهش و فناوریخانهمعاونت فرهنگیبازدید از غرفه های پژوهشیاداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهاراخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارآزمون زبان های خارجیریاست دانشگاهمعاونت اداری مالیپیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهارمرکز مقاومت بسیجمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیشتر بخونید …

آزمون زبان های خارجی

COMIN SOON… بزودی….. بازدید از غرفه های پژوهشیمرکز مقاومت بسیجعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:پیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهارخانهاخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارمعاونت اداری مالیحوزه ریاست و روابط عمومیمعاونت پژوهش و فناوریریاست دانشگاهآزمون زبان های خارجیحواشی ۲۴ آذراداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهاراعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیشتر بخونید …