اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهار

اخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارریاست دانشگاهاداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارحواشی ۲۴ آذرحوزه ریاست و روابط عمومیمعاونت فرهنگیبازدید از غرفه های پژوهشیمرکز مقاومت بسیجمعاونت پژوهش و فناوریآزمون زبان های خارجیخانهمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارپیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهارمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارعمده وظایف و بیشتر بخونید …