اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهار

معاونت پژوهش و فناوریمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمرکز مقاومت بسیجمعاونت فرهنگیآزمون زبان های خارجیمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهاراداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهاراخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهاربازدید از غرفه های پژوهشیاعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارریاست دانشگاهحواشی ۲۴ آذرمعاونت اداری مالیعمده وظایف بیشتر بخونید …