اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهار

معاونت فرهنگیخانهاخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارحوزه ریاست و روابط عمومیعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:پیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهارریاست دانشگاهمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارمعاونت اداری مالیاداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمرکز مقاومت بسیجآزمون زبان های خارجیاعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعاونت پژوهش و بیشتر بخونید …