ریاست دانشگاه

COMIN SOON… بزودی….. پیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهاراداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهاراخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارمعاونت فرهنگیخانهمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعاونت اداری مالیاعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارحوزه ریاست و روابط عمومیمرکز مقاومت بسیجمعاونت پژوهش و فناوریریاست دانشگاهآزمون زبان های خارجیمعاونت بیشتر بخونید …

معرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهار

نام و نام خانوادگی: بهزاد دهواری پست الکترونیک: behzaddehvari1348@gmail.com کشور و دانشگاه محل تحصیل:  ایران – خوارزمی تاریخ تولد: ۱۳۴۸ محل تولد: مشهد ریاست دانشگاهاخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهاراعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعاونت اداری مالیمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارخانهحواشی ۲۴ آذربازدید از غرفه های پژوهشیپیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهارمعاونت فرهنگیحوزه بیشتر بخونید …