آزمون زبان های خارجی

COMIN SOON… بزودی….. آزمون زبان های خارجیعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:معاونت فرهنگیمعاونت پژوهش و فناوریخانهمعاونت اداری مالیبازدید از غرفه های پژوهشیاعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمرکز مقاومت بسیجاداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارحوزه ریاست و روابط عمومیمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیشتر بخونید …