اخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهار

حوزه ریاست و روابط عمومیخانهمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارحواشی ۲۴ آذرآزمون زبان های خارجیمعاونت فرهنگیعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:پیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهاراعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارریاست دانشگاهمعاونت پژوهش و فناوریاخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهاراداره فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر بخونید …