ریاست دانشگاه

COMIN SOON… بزودی….. معاونت فرهنگیریاست دانشگاهمعاونت اداری مالیخانهعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:مرکز مقاومت بسیجاعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعاونت پژوهش و فناوریپیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهاربازدید از غرفه های پژوهشیمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارآزمون زبان های خارجیاخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارحوزه ریاست و روابط عمومیمعاونت آموزشی بیشتر بخونید …

عمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:

       رئیس دانشگاه مسئول نظارت بر اجرای کلیه آیین نامه ها و مقررات و برنامه های آموزشی و پژوهشی مصوب که از وظایف هر یک از معاونان است، می باشد. اداره کلیه امور دانشگاه اجرای مصوبات و ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیات امنا و هیات موسس پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو برای هر بیشتر بخونید …