ریاست دانشگاه

COMIN SOON… بزودی….. بازدید از غرفه های پژوهشیعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:معاونت پژوهش و فناوریمعاونت فرهنگیاداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارآزمون زبان های خارجیمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارخانهاعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارپیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهارمعاونت اداری مالیمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیشتر بخونید …

عمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:

       رئیس دانشگاه مسئول نظارت بر اجرای کلیه آیین نامه ها و مقررات و برنامه های آموزشی و پژوهشی مصوب که از وظایف هر یک از معاونان است، می باشد. اداره کلیه امور دانشگاه اجرای مصوبات و ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هیات امنا و هیات موسس پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو برای هر بیشتر بخونید …