معرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهار

نام و نام خانوادگی: بهزاد دهواری پست الکترونیک: behzaddehvari1348@gmail.com کشور و دانشگاه محل تحصیل:  ایران – خوارزمی تاریخ تولد: ۱۳۴۸ محل تولد: مشهد معرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارحواشی ۲۴ آذرمعاونت فرهنگیاخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهاربازدید از غرفه های پژوهشیمعاونت اداری مالیحوزه ریاست و روابط عمومیخانهمرکز مقاومت بسیجاعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل بیشتر بخونید …