اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهار

عمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:مرکز مقاومت بسیجمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارریاست دانشگاهخانهپیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهارمعاونت فرهنگیمعاونت پژوهش و فناوریمعاونت اداری مالیاخبار دانشگاه آزاد واحد بین الملل چابهارحوزه ریاست و روابط عمومیاعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهاربازدید از غرفه های پژوهشیحواشی ۲۴ بیشتر بخونید …