اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهار

بازدید از غرفه های پژوهشیپیام خوش آمد ریاست دانشگاه آزاد چابهارعمده وظایف و اختیارات حوزه ریاست دانشگاه:آزمون زبان های خارجیاداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارمعاونت اداری مالیمعرفی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل چابهارخانهحوزه ریاست و روابط عمومیریاست دانشگاهمعاونت فرهنگیمرکز مقاومت بسیجمعاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهارحواشی ۲۴ آذرمعاونت پژوهش و فناوریاعضای بیشتر بخونید …